مزایده عمومی نوبت اول فروش دو واحد تجاري

سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد به استناد بندیک صورتجلسه مورخ 11/03/92 هیات مدیره سازمان درنظر داردنسبت به فروش دو واحد تجاري واقع دريزد، بلوار دانشجو ، جنب پمپ بنزين ،مجتمع تجاري سالار كه يك واحد آن واقع در طبقه سوم تحت پلاك باقيمانده 9706 به مساحت 77/4 متر مربع با قيمت پايه كارشناسي 25.000.000 ريال جمعا 1.935.000.000 ريال و واحد ديگر آن طبقه همكف تحت پلاك باقيمانده 9707 بخش 4 يزد به مساحت 73.15 متر مربع با قيمت پايه كارشناسي هر متر مربع 38.000.000 ريال جمعا2.779.700.000 ريال از طريق مزايده اقدام نمايدمتقاضيان مي توانند حد اكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه 08/29/ 92پيشنهاد قيمت خود را در پاكت سربسته محتوي  پاكت الف: سپرده تضميني و پاكت ب شامل: پيشنهاد قيمت به دبير خانه سازمان آتش نشاني يزد واقع در انتهاي بلوار صابر يزدي( ميدان شهيد سلطان پناه ) تسليم و رسيد دريافت نمايند.                                                                                                                                                                       

شرايط شركت در مزايده :

1-پيشنهاد دهندگان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده  كه 5درصد قيمت كل پايه كارشناسي مي باشدرا نقدا"به حساب جاري1002147949 بانك شهر در وجه سازمان آتش نشاني يزد واريزويا به صورت ضمانت نامه بانكي ذينفع سازمان آتش نشاني يزدارائه نمايند.

2-سپرده نفرات اول ودوم تازمان انعقاد قرارداد نزد سازمان باقي  مانده چنانچه برنده اول تا دوم حاضر به انجام معامله نشوند برابرماده 20آئين نامه مالي شهرداريها سپرده مربوطه به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

3-به پيشنهادات مبهم ،مشروط ،فاقد سپرده وپيشنهاداتي كه پس از انقضاي مهلت مقرر در آگهي دريافت شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4-سازمان آتش نشاني يزد در رد يا قبول هريك ازپيشنهادات مختار است.

5-برنده مزايده مكلف  است ظرف مدت يك هفته پس از اعلام سازمان نسبت به واريز 50 درصد  مبلغ پيشنهادي را نقدا و مابقی را طی اقساط مساوی ظرف مدت پنج ماه به حساب شماره 1002147691درآمد سازمان آتش نشاني  نزد بانك شهر اقدام نمايد.

6-انتقال رسمي سند پس از وصول كل مبلغ انجام خواهد شد.

7-كليه هزينه ها اعم از چاپ آگهي ،ماليات،عوارض وهزينه نقل وانتقال و...به عهده برنده مزايده ميباشد.

8-پيشنهادات واصله درساعت 10.00روز پنج شنبه مورخ 30/08/1392با حضور اعضاي كميسيون مزايده دردفتر كار معاونت اداري ومالي شهرداري يزد باز وقرائت وتصميم گيري خواهد شد.