مراسم هفتم مهر ماه 1390 به روایت تصویر

مراسم هفتم مهر ماه 1390 به روایت تصویر