قهرمانی تیم فوتسال سازمان در مسابقات جام غدیر شهرداری

قهرمانی تیم فوتسال سازمان در مسابقات جام غدیر شهرداری

قهرمانی تیم فوتسال سازمان در مسابقات جام غدیر شهرداری

مسابقات فوتسال پرسنل شهرداری یزد و سازمانهای تابعه (جام غدیر) پس از کش و قوسهای فراوان  در نهایت با قهرمانی مقتدرانه تیم سازمان آتش نشانی در روز هجدهم آبان در سالن شهید صدوقی یزد به پایان رسید.

در این پیکارها پس از تیم فوتسال سازمان آتش نشانی تیم های مدیریت پسماند شهرداری، خدمات شهری و اداری مالی شهرداری به ترتیب  مقامهای دوم تا چهارم را کسب نمودند.