شورای سازمان

شورای سازمان مرکب از پنج نفر به شرح زیر خواهد بود :

الف ) شهردار به عنوان ریاست شورا

ب) معاونت خدمات شهری و شهرداری

ج) سه نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار و تایید وزارت کشور