درحادثه واژگونی خودرو سمند تمام سرنشینان جان باختند

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري یزد ، طبق اطلاع به سـتاد فرمانـدهی 125  در سـاعت 20:44 بیست و سوم بهمن ماه  مبنی بر واژگونی یکدستگاه خودرو سـواري در جاده کنار گذر روبروي سـازمان میـادین میوه و تـره بـار شـهرداري یـزد ، بلافاصله نیروهاي امـداد و نجـات بـا دو دسـتگاه خودرو امداد جاده اي از ایستگاه شماره 8و 4 در کمترین زمان ممکـن خود را به محل حادثه رساندند و مشاهده کردند که متاسفانه هـر سـه سرنشین خودرو سواري سمند در دم جان باخته اند .

محمد میدانی معاون عملیات سازمان که در محل حضور داشت در مـورد این حادثه گفت : نیروهـاي امـداد و نجـات در بـدو ورود بـه محـل بـا مشاهده اینکه خودرو بر اثر واژگونی به روي سـقف قرار دارد و بـه علـت نشت بنزین هر لحظه احتمال آتش سوزی  وجود دارد  ضمن  ایمن سازي محل بـا قطـع جریـان بـرق بـاطري خـودرو ، بـا اسـتفاده از تجهیـزات هیدرولیکی امداد جاده اي و با تلاش فراوان اقـدام بـه آزادسـازي فـوت شـدگان نمـوده و جهت سیر مراحل قانونی تحویل پرسنل خلدبرین نمودند.