حريق كوره شركت كاشي اشكذر در لحظات اوليه مهار شد

حريق كوره شركت كاشي اشكذر در لحظات اوليه مهار شد

حريق كوره شركت كاشي اشكذر در لحظات اوليه مهار شد

رخداد اين آتش سوزي در ساعت 18:18 روز بيست و يكم ارديبهشت  از طريق تلفن همراه به سامانه 125 اطلاع رساني گرديد .

با مخابره اين خبر از طريق بيسيم  مركزي به ايستگاه شماره 3 بيدرنگ يك دستگاه خودروي اطفايي به شهرك صنعتي اشكذر ، شركت كاشي  اعزام و ضمن ايمن سازي محل  و  همكاري با پرسنل آتش نشاني اشكذر حريق را با استفاده از ماده اطفايي آب مهار و از سرايت حريق به ديگر واحد ها جلوگيري نمودند .

علت حريق از سوي كارشناسان  سازمان در دست بررسي مي باشد .