توصیه های ایمنی به هنگام ترک منزل در ایام نوروز

توصیه های ایمنی به هنگام ترک منزل در ایام نوروز

توصیه های ایمنی به هنگام ترک منزل در ایام نوروز

1-   قبل از ترک منزل خود تمامی وسایل غیر ضروری الکتریکی را خاموش ودرصورت امکان جریان برق آنان را ازناحیه فیوز مینیاتوری قطع نمایند .

2-   کلیه وسایل گرما زا اعم از گاز سوز و یا نفت سوز را خاموش نموده و شیر اصلی کاز را از ناحیه بعد از کنتور ویاسیلندر گاز کاملاٌ ببندید.

3-      از بسته بودن شیرهای آب گرم و سرد منزل خود در زمان ترک منزل کاملاٌ مطمئن شده و سپس محل را ترک نمایند.

4-   در صورت  وجود نشتی در شبکه آب رسانی  گرم و سرد منزل قبل از ترک منزل نسبت به رفع آن توسط متخصصین اهل فن اقدام نمائید .

5-   قبل از ترک منزل از بسته بودن درب ها و پنجره های خانه اطمینان کامل حاصل نموده و کلید خانه را به سرایدار و یاشخص قابل اطمینان خود بسپارد تا درهنگام وقوع حادثه احتمالی بتوان از آن  استفاده نمود .

6-   از قراردادن هرگونه وسیله اضافی و یا اثاثیه  منزل در بالکن منزل خودداری نموده چرا در اثر ورزش باد احتمال سقوط اجسام برروی عابرین و یا افراد متحمل می باشد و یا در اثر افتادن مواد آتش زنه امکان آتش سوزی میسر می باشد .

7-   از نگهداری ظروف مواد قابل اشتعال و یا کپسول گاز اضافی در محیط خانه جداً خودداری نموده واینگونه وسایل را در خارج از محیط منزل در مکانی مناسب انتقال دهید .

8-      اسناد ومدارک مهم واساسی و لوازم با ارزش خود را در محلی امن و مناسب ، پیشنهاداً در گاو صندوق منزل نگهداری نمائید .

9-      در صورت امکان زمان ترک منزل خود را به کلانتری محل اطلاع داده نا ایمنی محل توسط نیروهای انتظامی تامین گردد.