برگزاري سومين جلسه كارگروه آتش نشاني و مواد خطرناك

برگزاري سومين جلسه كارگروه آتش نشاني و مواد خطرناك

برگزاري سومين جلسه كارگروه آتش نشاني و مواد خطرناك

سومين جلسه كارگروه آتش نشاني و مواد خطرناك استان در  محل شركت نفت  برگزار گرديد

نشست  مذكور در تاريخ پنجم خرداد به ميزباني شركت نفت و با حضور مديريت بحران استانداري ، كارشناسان امور شهري و روستايي , شوراهاي استانداري و همچنين  آتش نشانيهاي شهرستانهاي مهريز ، اشكذر ، ابركوه ، بافق ، ميبد ، اردكان و يزد با هدف نحوه اطفاء حريق تانكرهاي ذخيره فراورده هاي  نفتي و همچنين آموزش در خصوص ايمني جايگاههاي توزيع ، عمليات انتقال و بارگيري مايعات قابل اشتعال برگزار گرديد . 

در ادامه اين هم انديشي ، كارگروه آتش نشاني و مواد خطرناك با موضوع ايمني در روستاها و هماهنگي در خصوص برگزاري المپياد عملياتي –ورزشي  آتش نشانان و ساير مواد پيگيري شد .