برخورد پراید به تیر چراغ برق

طبق اطلاع از طریق تلفن همراه به ستاد فرماندهي سازمان با سامانه 125 مورخ چهارم تیر ساعت 11:27 مبنی بر برخورد یك دستگاه خودروی پراید به تیر برق واقع در بلوار نواب صفوی، پرسنل عملیاتی از ایستگاه شماره 5، در کمترین زمان ممکن خود را به محل رسانده و ضمن ایمن سازی محل با استفاده از تجهیزات امداد و نجات راننده خودرو را از داخل خودرو  به بیرون انتقال و تحويل پرسنل اورژانس حاضر در محل نمودند.

محمد رضا رحیمی معاون عملیات سازمان در اين خصوص به رانندگان توصیه نمود: در معابر شهری ضمن حفظ نکات ایمنی با سرعت مطمئنه رانندگی نمایند.