ایمنی در خصوص کارخانجات صنعتی

کارخانجات صنعتی بزرگ روزانه با حجم زیادی از ضایعات وفضولات وزباله ها مواجه هستند و لذا باید بصورت روزانه نسبت به دفع آنها اقدام نمایند. در این رابطه بسیاری از متصدیان صنایع این کار را با سوزاندن ضایعات انجام می دهند که ممکن است این امر باعث آتش سوزی و گسترش آن به سایر قسمتهای کارخانه و کارخانه های مجاور شود.

دراین راستا لازم است به نکات ایمنی زیر توجه شود:

1-ضایعات غیر قابل استفاده را باید مرتبا جمع آوری نموده و در مخازن مناسب با در پوش فلزی نگهداری کرد و نسبت به تخلیه مستمر وخروج

آنها از کارخانه ومعدوم کردن آنها اقدام نمود.

2-برای نابود کردن ضایعات و فضولات کارخانجات بزرگ باید طبق آیین نامه پیشگیری از حریق بوسیله کوره زباله سوز انجام شود. این کوره باید در یک محل مناسب و بی خطر و دور از کارگاهها و تأسیسات و ساختمان ها واقع شده باشد.

3-در مواردی که فضولات وضایعات در هوای آزاد سوزاندیه می شوند این عمل نباید در نزدیکی ساختمان ها وتأسیسات دیگر کارخانه صورت گیرد. مناسب ترین راه این است که از یک گودال عمیق دیواره دار استفاده شود و خاک حاصل از گود برداری دو رتا دور گودال به صورت خاکریز انباشته گردد تا در صورت وزش باد و طوفان تکه ها مشتعل وشراره های آتش به سایر اماکن مجاور پرتاب نشود و ضمناً خاکستر باقیمانده نیز بایدتوسط آب کاملاًخاموش گردد.