ایمنی برای چوب بریها

ایمنی برای چوب بریها

ایمنی برای چوب بریها

1-چنانچه چوب بریها دستگاه برش چوب داشته باشند باید دستگاه مجهز به سیستم ارت باشد .
2- کلیه دستگاه ها هر روز نظافت گردند و ضایعات از محل کارگاه خارج شود .
3- فاصله چوبهای انبارشده از کنتور برق و سیم کشی و کلیدها حداقل 2 متر رعایت گردد .
4- مقابل دربهای ورودی کارگاه ها و مسیر ورودی به داخل کارگاه همیشه باز و خالی از چوب محصولات باشد .
5- اجرای سیستم آب آتش نشانی با متعلقات مربوطه ( جعبه آب آتش نشانی ـ پمپ ـ مخزن حداقل30لیتری )
6- نصب تابلو منع استعمال دخانیات در قسمتهای مختلف کارگاه
7- چوبهای چیده شده باید حداقل یک متر از دیوارهای مجاور ( منازل مسکونی و واحدهای تجاری ) فاصله داشته باشد و هیچگونه پنجره ای از طرف منازل مسکونی و واحدهای تجاری بطرف کارگاه باز نگردد .
8- داشتن نگهبان بصورت شبانه روزی که دوره های آموزش ایمنی و آتش نشانی را گذرانده باشد  
9- تکیه گاه چوبها باید بتواند تحمل بار آنها را داشته باشند .
10- در مورد چوبهای بلند ایستاده چنانچه ارتفاع آنها بیشتر از دیوار مجاور باشند بایستی به اندازه 2/1 طول اضافه چوبها از سر دیوار به فاصله یک متر اضافه گردد .
11- مصالح بکار گرفته در ساخت کارگاه و دیواره ها باید از مواد غیر قابل اشتعال و مقاوم مانند آجر و سیمان باشد .
12- استفاده از منابع حرارتی شعله عریان و غیر استاندارد در کارگاه ها ممنوع می باشد .
13- در صورت استفاده از منابع حرارتی استاندارد بایستی لوله کشی گاز نیز بصورت استاندارد انجام شده باشد .
14- کف انبارها باید از سیمان یا بتن باشد و از شیب مناسب آبرو برخوردار باشد .
15- محیط کارگاه باید از هرگونه تراشه چوب و مواد زائد قابل اشتعال ( خاک اره ، پوست چوب) بصورت مستمر پاکسازی گردد .
16- چوبهای انبار شده باید مرتب و منظم و بطور تفکیک از هم چیده شوند .
17- کلیه تابلو های برق چوب بریها بایستی اصولی و زیر نظر متخصص مربوطه طراحی و اجرا گردیده باشد .
18- به تعداد کافی خاموش کننده پودری 6 کیلویی و 12 کیلویی و 50 کیلویی در محل مهیا باشد .
19- رابط ایمنی اتحادیه بصورت مستمر از کلیه کارگاه ها بازدید نموده و نواقص موجود را کتباً به آنان اعلام نماید .
20- در کارگاه های جعبه سازی ، ضمن مجهز شدن محل به سیستم های اطفاء حریق ( آب آتش نشانی ـ خاموش کننده های دستی ) کلیه موارد ایمنی دیگر از جمله اصول انبارداری و چیدن جعبه هاحداقل به ارتفاع 4 متر بر روی هم رعایت گردد .
21- در کلیه کارگاه های جعبه سازی ، پرسنل دوره های آموزش تئوری و عملی آتش نشانی را گذرانده باشند .
22- دیوار کارگاه های جعبه سازی به عرض حداقل 50 سانتی متر و ارتفاع 6 متر اجرا گردند .
23- جهت افزایش مقاومت دیوارها در برابر حریق ، کلیه دیوارهای کارگاه سیمان اندود گردند .
24- از نگهداری مایعات قابل اشتعال درمحل خودداری شود .
25- توصیه می شود که محل نگهداری جعبه ها و کارتنها از یکدیگر مجزا باشند