آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

37

حادثه

45

جمع

82