آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

28

حادثه

59

جمع

87