آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

22

حادثه

33

جمع

55