آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

32

حادثه

43

جمع

75