آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

20

حادثه

44

آبگرفتگی معابر

35

جمع

99