آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

27

حادثه

36

جمع

63