آقاي رضا حقير

آقاي رضا حقير

آقاي رضا حقير

جناب آقاي حقير تسليت واژه كوچكي است در برابر غم از دست دادن عزيزتان ما را در غم خود شريك بدانيد