ایمنی هنگام استفاده از اطوی برقی

ایمنی هنگام استفاده از اطوی برقی

ایمنی هنگام استفاده از اطوی برقی

1- از بازکردن اطو و دستکاری آن خودداری کنید و در صورت بروز اشکال فنی آن را به تعمیرگاه مجاز بسپارید .

2- سیستم برق رسانی اطوکه شامل دوشاخه و سیم اصلی میباشد  ، هر چند مدت یکبار دقیقا بررسی کرده و درصورت فرسودگی و احتمال نقص  ، آنها را تعویض نمائید .

3- اطو را از دسترس كودكان دور نگه دارید.

4- ازپاشیدن آب برروی کف اطو جدا خودداری نمائید .

5-   از  مایعات وحلالهای پاک کننده مانند بنزین والکل برای تمیز کردن کف اطواستفاده نکنید.

6-   درجه حرارت مناسب را برای اطو كردن البسه و پارچه های مختلف انتخاب نمائید .

7- در صورتی که برای بازکردن درب منزل و یا جواب دادن تلفن می روید ، حتماٌ اطو را خاموش نمائید.

 8-  اطو را بعد از استفاده در محلی ایمن و دور از دسترس کودکان و مواد سوختنی قرار دهید .

9- اطو رابه یک پریزاختصاصی وصل نموده وازاتصال آن به طوراشتراکی با سایر وسایل برقی خودداری نمائید .