ایمنی در رابطه با سرویس کاری کولر

ایمنی در رابطه با سرویس کاری کولر

ایمنی در رابطه با سرویس کاری کولر

1- سرویس کاری و  راه اندازی کولر را به افراد  متخصص  واگذار نمائید  .

2- اگر می خواهید خود نسبت به سرويس كولر  اقدام کنید ، برق را از قسمت کنتور قطع نمائید.

3- کلیه اعضاء خانواده و  دیگران را درجریان قطع برق قرار دهید .

4- پیش از هرگونه اقدام ویا برداشتن درب کولر برای اطمینان بیشتر بدنه کولر را با فازمتر امتحان نمائید .

5- دقت کامل دراتصالات سیمهای برق کولر داشته باشید .

6- بعد از اتمام کار و وصل جریان برق ضرورت دارد بدنه کولر را با فازمتر امتحان نمائید .