ایمنی در خصوص استفاده از سیلندر گازمایع

ایمنی در خصوص استفاده از سیلندر گازمایع

ایمنی در خصوص استفاده از سیلندر گازمایع

1- هرگز سیلندر گاز را بطور افقی قرار ندهید، سیلندر گاز  باید همیشه در حال عمودی و قائم باشد .

2- سیلندر گاز را زیرپله ها ، نزدیک درب های خروجی زیرزمین یا محلهای عبور و مرور قرارد نداده وتا حد امکان آنها را در بیرون ساختمان قرار دهید .

3- از ريگلاتور ( شیر تنظیم فشار ) که روی شیر اصلی سیلندر نصب گردیده بعنوان دستگیره استفاده نکنید .

4- موقع تعویض سیلندرها سعی کنید اتصالها خوب محکم شوند واگر بوی گاز احساس می کنید با کمی آب صابون محل نشت را پیدا و برای برطرف کردن نشت گاز اقدام نمائید .

5- برای جابجایی سیلندر گاز هر گز آن را روی زمین نغلطانید و از آن بعنوان زیر پایی استفاده نکنید.

6- سیلندر گاز را در معرض  تابش مستقیم خورشید قرار ندهید و اگرسیلندر در بیرون ساختمان قرار دارد سایه بان مناسبی برای آن تهیه کنید .