ایمنی در برق

ایمنی در برق

ایمنی در برق

افراد در تمام سنين در معرض خطر برق گرفتگي قرار دارند و به علت سيم كشي نادرست ويا وجود سيمهاي لخت و يا دستكاري وسائل برقي همه ساله افراد زيادي را در معرض خطر قرار مي دهد .

درزمينه خطر برق گرفتگي حتما نيازي نيست كه تماس مستقيم بين بدن انسان و سيم برق وجود داشته باشد بلكه وجود رطوبت به ميزان زياد در محيط مي تواند به عنوان يك واسطه جريان برق را به بدن منتقل نمايد زيرا بدن هادي خوبي براي جريان برق مي باشد .

جريان برق علاوه بر خطر مستقيمي كه متوجه انسان مي كند ( فيبرولاسيون بطني) خطر ديگري كه به همراه دارد شوك حاصل از عبور جريان برق مخصوصا در بزرگسالان و افراد مسن مي باشد به اين معني كه در بعضي از موارد فرد بر اثر همين شوك ثانويه كه باعث سقوط و يا پرت شدن فرد مي گردد دچار انواع آسيب ها خواهد شد.

اصول امداد رساني در برق گرفتگي ها

برق گرفتگي در اكثر اوقات همراه با ايجاد ضايعه در مكانيزم تنفسي و قلب خواهد بود بعلاوه در برخي اوقات سوختگيهاي شديدي نيز ممكن است براثر عبور جريان برق بوجود بيايد كه معمولاً اين سوختگيها به علت شدت وسعتشان بايد در مراكز درماني تحت درمان قرار گيرند .
در موقع مواجه شدن با فردي كه دچار برق گرفتگي شده اصول زير را بايد رعايت نمود :
1-ضمن حفظ خونسردي قبل از هرچيز جريان برق را قطع و مصدوم را ازمحل حادثه دور مي كنيم .
2-چون جريان برق قلب و دستگاه تنفسي را زودتر از هرقسمت ديگر تحت تاثير قرار ميدهد لذا پس از اطمينان از توقف حركات قلب و تنفس سريعاً اقدام به ماساژ قلبي و تنفس مصنوعي نمود .
3-محل سوختگي را كه دراثر عبور جريان برق در بدن ظاهرشده است با يك پارچه ضدعفوني شده خشك مي پوشانيم .
4-فرد حادثه ديده ممكن است احساس درد داشته باشد در اين وضعيت نبايد به او دارويي تجويز كرد .
5-درصورتيكه سوختگي به چشمان او آسيب رسانده باشد چشمها را با گاز استريل پوشانده و به او توصيه مي كنيم كه چشمهاي خود را باز نكند .
6-لباس هاي او را شل كرده به او آرامش مي دهيم و اطراف او را خلوت مي كنيم و در صورتي كه هوشياري كامل داشته باشد مقداري مايعات به او مي خورانيم .