ایمنی درخصوص استفاده از بخاری نفتی

ایمنی درخصوص استفاده از بخاری نفتی

ایمنی درخصوص استفاده از بخاری نفتی

1- هرسال در شروع فصل زمستان باید بخاریها  سرویس شده و قسمتهای داخلی  ، کاربراتور و لوله های خروج گازهای سمی ودود بازدید و تمیز شوند .

2- بخاری نفتی نباید کنار مبل ، پرده  ، کمد و مواد قابل اشتعال دیگر قرار گیرد .

3- دودکش بخاری نباید از درون چوب ، فیبر و مواد قابل اشتعال عبور داده شود .

4- میزان حرارت نباید آنقدر باشد که بدنه بخاری سرخ شود .

5- اگر نفت اضافی در کوره جمع شده قبل از روشن کردن، نفت را خارج سازید .

6- اگر بخاری بهر علت موقع کارکردن خاموش شد صبر کنید تاکوره کاملاٌ سرد شده بعدا آنرا روشن کنید .

7- درموقع خروج از منزل بخاری را خاموش کنید .

8- لباس و وسایل دیگر را بمنظور خشک کردن نزدیک بخاری قرار ندهید .

9- اگر بخاری آتش گرفت از آب برای خاموش کردن استفاده نکنید . خاموش کننده پودرو گاز بسیار موثر و مفید است اگر خاموش کننده ندارید با انداختن لحاف یا پتوی خیس روی آتش را بپوشانید و آتش را خاموش سازید .

10- موقع خاموش کردن مواظب باشید بخاری واژگون نشود .

11- وقتی دودکش کشش کافی ندارد، در جداره داخلی آن دوده جمع شده است، پس لازم است قبل از نصب هرگونه دستگاه حرارتی از بازبودن دودکش آن اطمینان حاصل نمایید.

12- نصب  دودکش باید تا حد امکان بصورت  مستقیم  ومستقل باشد ،استفاده از دود کش مشترک مجاز نمی باشد.