ایمنی داربست

ایمنی داربست

ایمنی داربست

الف- نصب داربست جهت پرده

1-     مهار نمودن داربست و جلوگیری از خطر سقوط داربست بر روی عابرین و...

2-     در صورت نصب پرژکتور فاصله مناسب تا پرده رعایت گردد

 

ب- نصب داربست جهت ایجاد فضای سر پوشیده:

 

1-استفاده  ازچادرهای مناسب جهت پوشش روی داربست

2- استفاده از کابل جهت برق رسانی و عدم استفاده از سیمهای معیوب

3- عدم استفاده از روشناییهای پر مصرف در مجاورت چادر

4-  عدم استفاده از منابع حرارتی شعله عریان در چادر

5- چیدن میز و صندلی در چادر بطوریکه در صورت بروز حریق تخلیه افراد به راحتی میسر باشد

6- تهیه یک رشته شیلنگ اب بطوریکه تمام چادر را پوشش بدهد

(یک سر شیلنگ به شیر اب متصل باشد)

7- تهیه خاموش کننده پودری 6کیلویی و دی اکسید کربن 6 کیلویی جهت محل

8-رعایت فاصله مناسب تا تیرهای برق