ايمني درمورد حفر چاه

ايمني درمورد حفر چاه

ايمني درمورد حفر چاه

باتوجه به بررسيهاي بعمل آمده آمار حوادث چاه هاي فاضلاب و غيره رو به افزايش است.

جهت پيشگيري از حوادث چاه افتادگي و ريزش و تخريب چاه ها بايد به موارد مهم زير توجه داشته باشند  .

حفرچاه يك كار فني و تخصصي است همشهريان محترم بايد توجه داشته باشند كه حفر چاهها  را به افراد مجرب و فني بسپارند .

فاصله چاه از ديوارهاي جانبي و ديگر چاهها بايد سه متر باشد .

حفر چاه كنار باغچه ويا كاشتن درخت كنار چاه باعث تخريب مي گردد .

 لوله هاي آب سرد و گرم را از روي دهانه چاه عبور ندهيد .

 دورچيني دورچاه ها يكي از ضروريات مي باشد كه بايد با آجر و سيمان درعمق 150 سانتيمتر و در عرض 80 سانتيمتر بكار رود ودهانه چاه بيشتر از 50 سانتيمتر نباشد .

چاه ها بايد مجهز به لوله تهويه هوا باشند و لوله به بالاترين نقطه ساختمان منتقل شود براي اينكه عمل تخليه بهترصورت گيرد سر لوله را با زانو 90 درجه ال نمايند .

براي جلوگيري از تراوش آب برديواره چاه ضرورت دارد از گلداني استفاده گردد تا آب به مركز چاه تخليه شود يا اينكه لوله فاضلاب به مركز چاه انتقال واز يك زانو 90 درجه استفاده شود و به لحاظ جلوگيري هرچه بيشتر از تراوش آب بر ديواره ها چاه بهتراست به زانو يك لوله 60 سانتي اضافه گردد