ايمني درباره آبگرمكن

ايمني درباره آبگرمكن

ايمني درباره آبگرمكن

با شروع فصل سرما حوادث مربوط به آبگرمكن ها نيز افزايش مي يابد و لذا ضروري است كه با سرويس كردن منظم آنها مسائل ايمني مربوطه را رعايت كنيم حوادث و سوانح آبگرمكنها به سه علت پيش مي آيند :

1-       خراب شدن دستگاه قطع كننده نفت در كاربراتور

2-       كار نكردن شير اطمينان

3-       نداشتن شير اطمينان

قاعدتاً‌ وقتي دماي آب در آبگرمكن به درجه معيني رسيد ورودنفت يا گاز به طور خودكار قطع مي شود در اين حالت فقط يك شمعك آب را گرم نگاه مي دارد . گاهي اوقات بارسيدن گرماي آب به اندازه معين ورود نفت ويا گاز قطع نمي شود و مخزن آبگرمكن از نفت و يا گاز پر مي شود و گرماي آب بالا مي رود و آب جوش مي آيد اگر اين بخار از داخل آبگرمكن خارج نشود تجمع بخار فشار زيادي به وجود مي آورد و آبگرمكن در اثر اين فشار زياد منفجر مي شود .

 براي جلوگيري از انفجار آبگرمكن ها در قسمت فوقاني آنها معمولاً يك شير اطمينان قرارداده اند اين شير فشاروبخار را خارج مي كند.حال اگردر آبگرمكني شير اطمينان وجود نداشته باشد يا خراب شده باشد حادثه به وجود مي آيد