ايمني درانبارداري مواد منفجره

ايمني درانبارداري مواد منفجره

ايمني درانبارداري مواد منفجره

انبارموادمنفجره بايد ازنظررطوبت وحرارت داراي شرايطي باشد كه خواص ماده منفجره رادرطول  نگهداري حفظ نموده وهمچنين ازايجاد خطربارعايت مسائل زيرجلوگيري نمود .

1- انبارموادمنفجره بايد خشك وداراي تهويه كافي باشد ودربرابرحوادث طبيعي مانند : سيل ، صاعقه ، زلزله مستحكم باشد .

2-   درجه حرارت انبارنبايد كمترازده درجه وبيشترازسه درجه سانتيگراد باشد .

3- كف انباربايد بتوني باشد وازسطح زمين بالاترباشد به طوري كه ازرسيدن آب به آن جلوگيري شود.

4- عموماً انبارها رادرزيركوه وتپه مي سازند ولي اگرتمام انبارياقسمتي ازآن روي زمين ساخته شده باشد بايد اطراف آنراكاملاً خاكريزي نمود .

5- حداقل حجم انباربايد هشت برابرحجم جعبه هاي مواد منفجره باشد . يعني دريك انبارهشت متري فقط يك مترمكعب ماده منفجره مي توان انباركردبراي تهويه واستحكام ديوارها

6- موادقابل اشتعال مانند : بنزين ـ پارچه هاي آلوده به روغن ياچوبهاي خشك نبايد تافاصله 50 متري ازانبارقرارگيرد .

7-   ورودبه انبارباكفش ميخ دارممنوع است .

8- انباربايد مجهزبه اطفاء كننده هاي دستي واتوماتيك آب سيل آسا وهمچنين سيستم برقگيري باشد دربالاي آن

9- سيم كشي برق درداخل انباراكيداً ممنوع مي باشد . هنگاميكه جهت روشنايي انبارنيروي الكتريكي لازم باشد بايد ازلامپهايي كه درخارج ازانباروپشت دريچه روشنايي نصب شده استفاده نمودويااينكه درسقف انباركارگذاشته شود وروي آن شيشه وروي شيشه شبكه فلزي قرارگيرد . شبكه فلزي همان توري فلزي است براي جلوگيري ازضربه به شيشه

10-  انبارموادمنفجره به دوقسمت تقسيم مي گردد :

 الف) انبارنگهداري چاشني وفيتيله

    ب) انبارمواد منفجره خرج اصلي

 

 انبارمواد منفجره اصلي ازلحاظ ظرفيت سه نوع مي باشد :

الف) انبارهاي كوچك به ظرفيت حداكثر100 كيلوگرم

ب) انبارهاي متوسط به ظرفيت 100 تا 500 كيلوگرم
ج) انبارهاي بزرگ وظرفيت 500 كيلوگرم تاده تن

11-  فاصله انبارهاي نوع الف وب ازيكديگرنبايد كمتراز25 متروازانبارهاي نوع ج كمتراز50مترباشد .

12-  فاصله انبارهاي نوع الف وب ازراههاونقاط مسكوني حداقل بايد 500 متروبراي انباهاي نوع ج 100متررعايت شود .

13-  استفاده ازچراغ هاي نفتي ـ فندك ـ كبريت وهرنوع منبع آتش زنه وهمچنين وسايل گرم كننده مانند بخاريهاي نفتي ـ زغالي وبرقي درانبارموادمنفجره ممنوع مي باشد .

14-نصب ميزان الحراره (دماسنج) درداخل انبارضروري است .براي كنترل دماي داخلي

15-  درموقع تحويل گرفتن انواع موادمنفجره بايد دستورالعمل انبارداري ودرجه حرارت حداقل وحداكثرانبارجهت موادمنفجره ازكارخانه سازنده دريافت وموردعمل قرارگيرد .

16-  بيش ازپنج صندوق ماده منفجره نبايد روي هم چيده شوند همچنين ارتفاع هررديف حداكثرنبايد ازدو مترتجاوزكند تاازسقوط محفوظ بماند . همچنين فاصله جعبه ها ازديوارطرفين بايد حداقل بيست سانتي مترباشد . بهتراست ارتفاع 70/1 سانتي مترباشد .

17-  درموقع بازنمودن درب صندوق موادمنفجره ازوارد نمودن ضربه بوسيله ابزاري كه توليدجرقه مي نمايند بايد خودداري شودوبراي اين منظوربايد ازكوه چوبي ياچكش چوبي يالاستيكي يافيبري استفاده نمودوبراي بازنمودن پيچ هابايد حتماً ازآچاروپيچ گوشتي استفاده شود .ولولاي درب وقفل درب راازنوع برنج استفاده مي كنند تاجرقه نزند .

 

مقررات ايمني درحمل ونقل موادمنفجره

1-   حداكثروزن ماده منفجره اي كه باركاميون مي شودبايد 3/2 ظرفيت كاميون باشد

2-   كاميون حمل كننده بايد مجهزبه وسايل اطفاء كننده دستي باشد .

3-   بارگيري بايد درروزانجام شودوكاميون بااسكورت حركت كند .

4- صندوقهاي موادمنفجره بايد بصورت منظم روي هم قرارگيرند وارتفاع اطاق كاميون بالاترباشد .

5- كاميون حمل كننده بايد مجهزبه زنجيرتخليه الكتريسيته باشد . ودرهنگام رعدوبرق بايد كاميون رادورازجاده وآبادي نگهداشت .

6-   كاميون بايد مسقف باشد . يعني داراي سقف باشد .

7-   چاشني يافيتيله ها رانبايد همراه باخرج اصلي دريك كاميون حمل نمايئد .

8- بايد سعي نمودكه كاميون راازداخل شهرعبورنداده درصورت اجبارازمناطق كم جمعيت عبوركرد .

9- استعمال دخانيات دركاميون ممنوع وتافاصله به شعاع 100 متري روشن كردن آتش مجازنمي باشد . درصورت روشن كردن آتش بايد مسيرحركت باد را درنظربگيريم

10-  جهت بستن جعبه هاي موادمنفجره ازطناب نخي استفاده گردد وازبكاربردن زنجيرياسيم بكسل خودداري گردد .

11- ازواردشدن آسيبهاي فيزيكي به جعبه هاي موادمنفجره خودداري گردد .

12-ازحمل موادديگردركنارموادمنفجره خودداري شود .

13- حمل ونقل موادمنفجره با هواپيماممنوع مي باشد .

14-  درموارد ضروري حمل ونقل باچهارپايان اشكالي نداشته ولي مقدارموادنبايد بيش از50 كيلوگرم باشد