22 نفر مجروح و یک نفر فوتی در برخورد سه دستگاه خودرو در جاده کنار گذر

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري یزد ، طبق اطلاع از طریق معاون  عملیات سازمان که در همان حوالی در حال اطفاي حریق لاسـتیک تریلـی حامـل سـوخت بودنـد ، مبنـی بـر برخورد سه دستگاه خودرو ، بلافاصـله سـتاد فرمانـدهی سـازمان راس ساعت 15:01  بیست و سوم بهمن ماه نسبت به اعزام سه  دستگاه خودرو امداد و نجات و اطفاي حریق به محل مورد نظر اقدام نمودند .دراین حادثه که 23 نفر مجروح و فوتی داشت   یک نفر فوتی تحویل عوامل خلدبرین و 22 نفر مصدوم جهت مداوای بیشتر تحویل عوامل اورژانس گردید.
سیدعباس میرشمسی مدیرعامل سازمان کـه از ابتـدا در محـل حضور داشــت گفــت : رخــداد ایــن حادثــه در جــاده کنارگــذر در اثــر برخــورد  یکدستگاه خودرو  ولوو  با مینی بوس هیوندا که در مسـیر یزد - مهریز در حال حرکت بوده ، و متعاقب آن برخورد با خودرو پـژو 206اتفاق افتاد که متاسفانه یک نفر از حادثه دیدگان در محل فوت نمـود .