گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز هفتم(خیرخواه)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز هفتم(خیرخواه)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز هفتم(خیرخواه)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز هفتم(خیرخواه)