گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزنوزهم (غلامرضا شریفی)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزنوزهم (غلامرضا شریفی)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزنوزهم (غلامرضا شریفی)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزنوزهم (غلامرضا شریفی)