چاه، مقني را روانه بيمارستان نمود

چاه، مقني را روانه بيمارستان نمود

چاه، مقني را روانه بيمارستان نمود

مقني 25 ساله  تبعه افغانستان كه در منزلي مسكوني  در حال حفر چاه بود  ، به عمق چاه 12 متري سقوط نمود و دچار جراحت گرديد .

اين حادثه از طريق تلفن همراه در ساعت 14:41 روز جمعه هفتم تير به سامانه 125 سازمان اطلاع كه همزمان  دو دستگاه خودرو امدادي از ايستگاه شماره 5 و 6 به بلوار صابر يزدي اعزام گرديد.

امدادگران در بدو ورود ضمن ايمن سازي محل،  با استفاده از تجهيزات امداد چاه موفق شدند كارگر را از عمق چاه به بيرون انتقال و جهت درمان تحويل پرسنل اورژانس نمايند.