نجات صاحبخانه از ميان شعله هاي آتش

نجات صاحبخانه از ميان شعله هاي آتش

نجات صاحبخانه از ميان شعله هاي آتش

    طبق اطلاع به مركز پيام سازمان در اوايل بامداد روز سي ام فروردين مبني بر حريق  منزل مسكوني  و اينكه  صاحبخانه در داخل منزل گرفتار شده است بيدرنگ 2 دستگاه خودروي عملياتي از ايستگاه شماره 2 به خيابان مقداد اعزام و مبادرت به اطفاء حريق نمودند .

   شايان ذكر است كه در زمان حريق صاحبخانه به علت مصدوميت از ناحيه پا قادر به خارج شدن از منزل نبوده كه با سرعت عمل امدادگران مصدوم از منزل خارج  و جهت معاينات اوليه تحويل پرسنل اورژانس حاضر در محل گرديد.