شركت پرسنل آتش نشاني در مانور شرکت نفت

شركت پرسنل آتش نشاني در مانور شرکت نفت

شركت پرسنل آتش نشاني در مانور شرکت نفت

پرسنل آتش نشانی با 4 دستگاه خودروی عملیاتی  در مانور آموزشی اطفاء حریق مخازن نگه داری مایعات قابل اشتعال شرکت نمودند .

این مانور  با هدف تعامل و همکاری با پرسنل آتش نشانی شرکت نفت و ارزیابی تیم عملیاتی سازمان در مواقع بروز حادثه   برگزار شد.

در این مانور آموزشی که در محل انبارهای شرکت نفت برگزار گردید، پرسنل این سازمان با  همکاری نیروهای آتش نشانی  شرکت نفت  اقدام به مهار آتش سوزی  فرضی ناشی از حریق خودرو سوخت رسان در سکوی بارگیری و همچنین حریق  مخازن مایعات قابل اشتعال را نمودند.

سید محمد میرجلیلی مدیر عامل سازمان در خصوص برگزاری این مانور اظهار داشت: برگزاری  چنین مانورهایی در جهت کاهش خطرات ناشی وقوع حریق در این گونه مکانها و سرعت عمل آتش نشانان و هماهنگی آنان ضروری است.