سوختگي كارگر ساختمان در اثر قوس الكتريكي

سوختگي كارگر ساختمان در اثر قوس الكتريكي

سوختگي كارگر ساختمان در اثر قوس الكتريكي

كارگري در طبقه سوم ساختمان در حال ساخت  بر اثر بي احتياطي دچار برق گرفتگي شديد گرديد .

رخداد اين حادثه در روز دوازدهم اسفند ساعت 14:51  از طريق تلفن ثابت  يه ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني اطلاع داده و همزمان 2 دستگاه خودروي امدادي از ايستگاه شماره 3 و  5 به همراه معاونت عمليات به بلوار جمهوري  اعزام و با مشاهده اينكه گارگر ساختماني در طبقه سوم ساختمان دچار برق گرفتگي و سوختگي شديد شده است بي درنگ با رعايت اصول ايمني خودرا به طبقه سوم رسانده و با استفاده از برانكارد مصدوم را به به پائين منتقل و جهت مداوا تحو يل پرسنل اورژانس نمودند . 

كارشناسان سازمان علت اين حادثه را قرار گرفتن كارگر در محدوده برق فشار قوي عنوان نمودند .