سخنرانی و اراِئه گزارش رئیس سازمان قبل از خطبه های نماز جمعه

به مناسبت سالروز هفتم مهر ماه و با هماهنگی ستاد برگزاری نماز جمعه یزد .

قبل از ایراد خطبه های امام جمعه محترم یزد ریاست سازمان گزارشی  از اقدامات انجام شده توسط سازمان ارائه  و برنامه های سازمان را برای نماز گزاران تشریح کرد.همچنین به مناسبت هفتم مهر روز آتش نشانی و ایمنی نمایشگاه حریق و حوادث به روایت تصویر در محل برگزاری نماز جمعه بر پا  گردید