حریق کانکس

حریق کانکس واقع در خیابان سامیه زرگر
 
 به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، طی تماس شهروندان با ستاد فرماندهی ۱۲۵ ساعت 12:08  روز  دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ مبنی بر حریق کانکس نگهبانی واقع در خیابان سامیه زرگر، 2 دستگاه دستگاه خودرو سنگین آتش نشانی از ایستگاه شماره 2 و 12  به محل اعزام شدند که پرسنل ظرف مدت ۲ دقیقه به محل رسیدند.
آتش نشانان با سرعت عمل بالا از گسترش حریق و خسارت بیشتر جلوگیری نمودند. 
 
خوشبختانه این حادثه هیچ مصدومی بهمراه نداشت.