برگزاری مانور اطفاء حریق جهت پرسنل بهداشت

برگزاری مانور اطفاء حریق جهت پرسنل بهداشت

برگزاری مانور اطفاء حریق جهت پرسنل بهداشت

پرسنل واحد آموزش سازمان در جهت ارتقاء سطح ایمنی و آموزش مسائل ایمنی  اقدام به برگزاری مانور و  ارائه آموزش نکات ایمنی  جهت بهداشتیاران نمودند .

این مانور آموزشی که در درمانگاه اکبری  با حضور 40  نفر از بهداشتیاران برگزار شد  پرسنل این سازمان با اجرای مانور آموزشی  اطفا ء حریق  ، بهداشتیاران را  با مسائل ایمنی ، نحوه استفاده از خاموش کننده ها و طریقه مهار حریق آشنا نمودند  .