برشكاري تانكر نفت منجر به حريق شد

برشكاري تانكر نفت منجر به حريق شد

برشكاري تانكر نفت منجر به حريق شد

به گزارش ستاد فرماندهي سازمان طبق اطلاع از طريق تلفن همراه به سامانه 125 ، روز شنبه بيست و پنجم آذر ساعت 14:31 مبني بر حريق در زيرزمين منزل مسكوني ، بي درنگ پرسنل عملياتي به همراه 2 دستگاه خودرو اطفايي از ايستگاه شماره 9 به خيابان گلستان جنب پارك پرستار اعزام و ضمن ايمن سازي محل و قطع جريان برق و گاز ، با استفاده از ماده اطفايي آب و كف مبادرت به مهار شعله هاي آتش نمودند .

محمدرضا رحيمي معاون عمليات سازمان در تشريح علت حريق گفت: فرد صاحبخانه جهت بيرون آوردن منبع نفت كه حاوي مقداري نفت بوده از داخل زيرزمين واحد مسكوني خود با استفاده از برشكاري، كه در حين كار حريق به وقوع مي پيوندد.

وي نيز با بيان اين نكته كه جرقه برشكاري ممكن است موجب آتشسوزي شود به همشهريان توصيه نمود: جهت برشكاري منابع سوختي مي بايست ضمن رعايت نكات ايمني، ابتدا منبع را از مايعات قابل اشتعال خالي نموده و سپس با شستشوي كامل منبع با آب گرم و پر نمودن منبع با آب و جمع آوري كليه مواد قابل اشتعال در اطراف محل ، اقدام به برشكاري نموده تا شاهد چنين حوادثي نباشيم.