با تلاش آتش نشانان حريق كارخانه چيني بهداشتي مهار شد

با تلاش آتش نشانان حريق كارخانه چيني بهداشتي مهار شد

با تلاش آتش نشانان حريق كارخانه چيني بهداشتي مهار شد

در ساعت 15:40 روز شانزدهم مرداد با دريافت خبر وقوع حريق در كارخانه چيني بهداشتي كسري ، ستاد فرماندهي اين سازمان 3
 دستگاه خودروي اطفاء حريق را از ايستگاه هاي شماره 4،3 و 5 به كيلومتر 5 1 جاده يزد – ميبد اعزام نمود .

آتش نشانان در بدو ورود با مشاهده دود و آتش در قسمت انبار كارخانه ابتدا ضمن ايمن سازي محل و قطع جريان برق و گاز و شناسايي كانون حريق، با استفاده از ماده اطفايي آب  از چند جهت به حريق يورش برده و پس از 2 ساعت تلاش  مضاعف موفق به خاموش نمون شعله هاي آتش  شدند و از سرايت حريق به ديگر قسمتهاي كارخانه جلوگيري نمودند. در اين حادثه تعدادي چيني بهداشتي  انبار شده و همچنين سقف سوله طعمه حريق شد . علت و چگونگي حريق از سوي كارشناسان سازمان در دست پيگيري مي باشد .