آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

34

حادثه

51

جمع

85