آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

25

حادثه

23

جمع

48