آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

13

حادثه

30

جمع

43