آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

28

حادثه

21

جمع

49