آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

22

حادثه

36

جمع

58