آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق 23
حادثه 63
آبگرفتگی معابر 140