آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

24

حادثه

27

جمع

51