آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

34

حادثه

50

جمع

84