آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

26

حادثه

62

جمع

88