آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

30

حادثه

48

جمع

78