آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

35

حادثه

51

جمع

86